Rozkvět SBD - úvodní stránka
  
   
Struktura orgánů stavebního bytového družstva Rozkvět

 

Shromáždění delegátů.
Shromáždění delegátů je nejvyšším orgánem družstva, který je složen z členů družstva (delegátů), zvolených na každém domě. Je to orgán, který rozhoduje o nejvýznamnějších družstevních záležitostech, volí ostatní orgány družstva, schvaluje a mění stanovy, schvaluje roční účetní závěrku, rozhoduje o rozdělení a užití zisku, popřípadě o způsobu úhrady ztráty, rozhoduje o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu.

Představenstvo.
Představenstvo je výkonným a statutárním orgánem družstva. Řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech pokud nejsou zákonem, stanovami nebo rozhodnutím shromáždění delegátů vyhrazeny jinému orgánu. Za svou činnost odpovídá shromáždění delegátů. Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Protože představenstvo je orgánem kolektivním, stanoví zákon, že za představenstvo navenek jedná předseda nebo místopředseda.

Předseda.
Předseda je orgánem družstva, který jedná navenek za představenstvo, organizuje a řídí práci představenstva, rozhoduje o bytových otázkách v rozsahu určeném stanovami. V postavení vedoucího organizace řídí činnost družstva ve smyslu pracovně-právních a ostatních obecně závazných právních předpisů. Za výkon funkce odpovídá předseda představenstvu, které o své činnosti pravidelně informuje.

Kontrolní komise.
Kontrolní komise je kontrolním orgánem družstva s všeobecnou kontrolní působností. Znamená to, že je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva, všech jeho členů a orgánů družstva. Na ostatních orgánech družstva je nezávislá. Ze své činnosti "skládá účty" shromáždění delegátů. Kromě funkce kontrolní plní i funkci "stížnostního" orgánu družstva. Vyjadřuje se a dává stanovisko k roční účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty družstva před jejich schválením na shromáždění delegátů. Výsledky svých zjištění předkládá představenstvu družstva s požadavkem odstranění zjištěných nedostatků. Představenstvu proto, že je výkonným orgánem družstva.

Členská schůze samosprávy.
Členská schůze samosprávy je orgánem družstva, ve kterém členové projednávají záležitosti okruhu působnosti samosprávy (domu) a seznamují se s činností a celkovým stavem družstva. Členy samosprávy jsou všichni členové (nájemníci) bytů a nebytových prostor (garáží) v domě. Práva a povinnosti členů samosprávy upravují stanovy družstva.

Výbor samosprávy.
Výbor samosprávy je výkonným orgánem samosprávy. Za svou činnost odpovídá členské schůzi samosprávy a je povinen řídit se jejími usneseními.
 

upravit výstup článku pro tisk  začátek stránky