Rozkvět SBD - úvodní stránka
  
   
Vznik a vývoj stavebního bytového družstva Rozkvět Jihlava
( Jiří Toman, Milan Kunče )
 

Dne 21.9.1964, v době, kdy se Ústřední rada družstev na základě rozhodnutí vlády ujala řízení stavebních bytových družstev, sešlo se v zasedací místnosti tehdejšího jihlavského závodu národního podniku Technometra v Tovární ulici v Jihlavě prvních 71 účastníků zájemců o družstevní byty na přípravné schůzi, na níž jednali o založení dalšího bytového družstva vedle již existujícího SBD zaměstnanců závodu n.p. Technometra v Jihlavě, které mělo 125 členů, a byl zvolen devítičlenný přípravný výbor. Následně již 25. září 1964, uskutečnila se ustavující schůze družstva za účasti 75 zájemců. Bylo zvoleno první představenstvo a kontrolní komise a na první schůzi nově zvoleného představestva byl do jeho čela zvolen F. Novotný.

Dne 14.1.1965 bylo zažádáno písemně o zápis nového družstva do podnikového rejstříku. Nové družstvo bylo zapsáno do podnikového rejstříku Okresního soudu Brno−město dne 16.2.1965 pod názvem Stavební bytové družstvo "Rozkvět" při n.p. Technometra, se sídlem Jihlava, Tovární 6.

V roce 1967 je družstvu přiděleno Městským národním výborem v Jihlavě prvních 25 bytů v dodavatelské výstavbě.

V roce 1968 byla družstvem zahájena výstavba 24 bytů svépomocí v Jihlavě Na slunci a v dodavatelské výstavbě bylo družstvu přiděleno 32 bytů v bloku 18 na sídlišti na Zahradní ulici. Současně s tím se družstvo stalo investorem výstavby domu o 60 bytech, v němž MěNV přidělil také 18 bytů SBD Jihlavských dřevařských závodů a 10 bytů SBD občanů při MěNV Jihlava.

V únoru 1969 došlo k ustavujícímu sjezdu Českého svazu bytových družstev a ten převzal řízení bytových družstev v českých zemích. Podařilo se zastavit další nárůst počtu stavebních bytových družstev a bylo přistoupeno k optimalizaci jejich počtu a rozmístění a zkvalitnění až zprofesionalizování jejich vnitřního řízení.

Dne 3.3.1969 potvrzuje Český svaz bytových družstev v Praze přijetí přihlášky Stavebního bytového družstva Rozkvět při n.p. Technometra v Jihlavě za člena svazu pod registračním člen. číslem 06−07−011/P. V témže roce dochází také k výstavbě obytných bloků na Královském vršku v Jihlavě, kde družstvo dostává přiděleno 22 bytů.

Dne 9.12.1969 Český svaz bytových družstev na základě usnesení předsednictva JmKV ČSBD v Brně ze dne 5.12.1969 vyslovuje písemný souhlas tehdejšímu ONV Jihlava, aby SBD Rozkvět při n.p. Jihlavan v Jihlavě bylo investorským družstvem pro I. a II. stavbu obytného souboru 3 domů o 150 bytech za Březinovými sady v Jihlavě. Byla také zahájena výstavba 24 bytů svépomocí Na slunci na Polní ulici.

Z titulu investora bylo družstvu přiděleno 15 bytů z počtu 180 bytů stavby I. Zbývající byty byly rozděleny mezi ostatní stavební bytová družstva v Jihlavě a přiděleny podle pořadníků dosud neuspokojeným žadatelům z řad jejich členů. Rozdělením I. stavby bylo tak převedeno do našeho družstva dalších 142 členů.

V souvislosti s přeměnou dosavadního závodu n.p. Technometra v Jihlavě na samostatnou hospodářskou jednotku Jihlavan n.p., dochází na základě rozhodnutí členské schůze družstva a se souhlasem JmKV ČSBD Brno ze dne 9.9.1969 ke změně názvu družstva na Stavební bytové družstvo Rozkvět při n.p. Jihlavan se sídlem v Jihlavě, Tovární 6. Tak je také zapsáno v podnikovém rejstříku sv. 479/69 Db 332 podle výpisu ze dne 10.10.1969. Protože se počet členů družstva Rozkvět rozrostl tak, že již nebylo únosné svolávat členské schůze, na základě usnesení výroční členské schůze družstva ze dne 28.5.1970 byly přijaty stanovy typu B, umožňující svolávat zastupitelský aktiv členů formou shromáždění delegátů družstva, což bylo dnem 22.7.1970 zapsáno do obchodního rejstříku. Ke dni 30.9.1970 bylo do SBD Rozkvět včleněno 1. stavební bytové družstvo pracovníků při Jihlavských dřevařských závodech, n.p. Jihlava, které uvedeným organizačním sloučením k tomuto datu zaniklo.

Na základě usnesení předsednictva JmKV ČSBD v Brně ze dne 26.8.1971 je SBD Rozkvět určeno investorským družstvem i pro IV. stavbu sídliště Březinovy sady v Jihlavě. Byla zahájena další svépomocná výstavba dvou domů o 40 bytech Na slunci v ulici Nad Plovárnou. Na jaře roku 1972 bylo dokončeno k předání 324 třípokojových bytů v 18 družstevních domech, postavených v rámci stavby I na sídlišti Březinovy sady. Výstavba na sídlišti Březinovy sady pak pokračovala výstavbou šesti bodových domů stavby II se 132 byty, zahájením stavby řadového domu B2 se 120 byty a příprava ke stavbě domů B4 a B5 s celkem 130 byty v následujících dvou letech.

V roce 1973 (ve 2. pol.) dochází z rozhodnutí vyšších orgánů k rozsáhlé integraci bytových družstev, v jejímž průběhu se v relativně krátkém časovém úseku sloučilo s družstvem Rozkvět celkem 23 stavebních bytových družstev. Byla to zejména tato družstva: SBD Psychiatrická léčebna (127 nebydlících členů), SBD Motorpal II (138 bydlících, 201 nebydlících), SBDP Motorpal I ((143 bydlících), SBD Horácko (39 bydlících), SBDP Tesla I (39 bydlících, 156 nebydlících), SBDP Zbrojovka (39 bydlících, 180 nebydlících), SBD Vysočina (56 bydlících, 144 nebydlících), SBD občanů III při MěNV Jihl. (200 bydlících), SBDP Jihlavan (125 bydlících). Vlastní členská základna družstva Rozkvět ke dni sloučení činila 1583 členů, z toho 755 bydlících a 828 nebydlících, celkový stav členské základny družstva Rozkvět po této etapě slučování činil k 31.12.1973 celkem 3170 členů, z toho 1534 bydlících a 1636 nebydlících. Kromě uvedených družstev byla sloučena s SBD Rozkvět ještě tato družstva: SBDP ČSAD, SBDP Silnice, SBD svépomocné při OSP Jihlava, SBDP MěSP, SBD Tesla II, SBDO při MěNV Jihlava−Jih.

V roce 1974 integrace pokračovala. Výpisem s.v. 906−907/74 Db 332 z podnikového rejstříku ze dne 10.10.1974 je potvrzen zápis o sloučení těchto dalších družstev: ke 31.10.1974 SBD pracovníků n.p. Modeta Jihlava, SBD pracovníku ve stavebnictví Jihlava, Svépomocné SBD zaměstnanců n.p. Pozemní stavby, mont. správa, Jihlava, ke 30.11.1974 SBD zaměstnanců Lokomotivního depa ČSD Jihlava, ke 31.12.1974 SBD pracovníků Stavoprojektu v Jihlavě. V dodavatelské výstavbě byly zahájeny práce na výstavbě bloků B4 a B5 s celkem 130 byty na sídlišti Březinovy sady. Byla také zahájena výstavba provozní budovy družstva na Havlíčkově ulici v Jihlavě. Od 1.3.1974 je dosavadní předseda představenstva družstva Rozkvět schválen rozhodnutím předsednictva JmKV ČSBD Brno do funkce uvolněného předsedy družstva. Koncem třetího čtvrtletí má již družstvo celkem 3170 členů.

Dne 26.11.1975 přijala členská schůze družstva změnu názvu družstva na Rozkvět, stavební bytové družstvo, Jihlava, Pod příkopem 6. V tomto roce došlo také ke 30.6. k převodu 10 řadových RD na Stamicově ulici v Jihlavě a 8 ŘRD Nad Plovárnou v Jihlavě z bývalého SBDP Zemědělských staveb n.p. Brno do našeho družstva a k 1.7. pak k převodu domů a členů od SBD Mír Brno a to objektů v Jihlavě na Jiřího z Poděbrad č. 5 (40 bytů), na Královském vršku č. 44 − 54 (66 bytů) a na Sokolovské ulici č. 68 (4 byty) rovněž do družstva Rozkvět. K 1.1.1978 byla s družstvem Rozkvět sloučeno SBD Zátiší Polná a k 1.7.1978 Jihlavsko SBD Jihlava. Ke konci roku 1978 mělo SBD Rozkvět celkem asi 7303 členů a spravovalo 4470 bytů.

V říjnu 1979 byla zahájena výstavba komplexu dvoupodlažních garáží se 120 garážovými stáními na sídlišti za Březinovými sady (byly dokončeny v roce 1982).

Dne 8.8.1980 byla provedena v rejstříku oprava sídla družstva, takže název a sídlo družstva nadále zní: Rozkvět, stavební bytové družstvo, Jihlava, Havlíčkova 44. Rovněž v tomto roce družstvo přidělilo pětitisící byt.

Ke dni 1.7.1982 rozhodlo předsednictvo JmKV ČSBD Brno pro závěrečné dovršení integračního procesu v Jihlavě sloučit dosavadní Okresní výstavbové bytové družstvo v Jihlavě s Rozkvětem SBD Jihlava. K tomu od 1.6.1982 byl jmenován prozatímní náhradní orgán a na shromáždění delegátů dne 28.10.1982 bylo pak zvoleno nové představenstvo tohoto integrovaného družstva Rozkvět. Předsedou družstva byl zvolen pan Vojtěch Zeman.

V polovině roku 1984 mělo již družstvo Rozkvět celkem kolem 7553 členů a provozovalo 5403 bytů v 530 domech. Kromě toho spravovalo celkem 819 družstevních garáží.

Ke konci roku 1985 obhospodařuje družstvo celkem 5539 bytů v 535 domech, rozptýlených jednak na území okresního města, jednak v 35 obcích okresu. Členská základna měla ke konci roku 7585 členů.

V roce 1986 družstvo dokončilo výstavbu 21 bytů, v roce 1987 pak 102 bytů.

25.6.1987 se konalo mimořádné shromáždění delegátů, které schválilo vznik podniku Drustav Jihlava vyčleněním ze stávajícího družstva Rozkvět jako samostatného podniku Svazu bytových družstev. Bezprostředně po rozhodnutí shromáždění delegátů požádal dosavadní předseda představenstva na mimořádném jednání představenstva družstva dne 16.7.1987 o uvolnění z funkce předsedy představenstva. Jeho žádosti bylo vyhověno. Do funkce předsedy představenstva byl zvolen s platností od 16.7.1987 pan Milan Kunče.

V roce 1988 má družstvo celkem 7747 členů, 5841 bytů. V následujícím roce 1989 má družstvo 7946 členů a spravuje 6003 bytů. Listopad 1989 zahájil sérii změn, které se bezprostředně dotýkají i bytového družstva.

Zákon 176/1990 Sb. přináší zásadní změnu v tom, že Svaz bytových družstev přestává být nadřízeným orgánem a družstvo je povinno do 30.4.1991 provést a příjmout změny stanov, tak aby odpovídaly platnému Obchodnímu zákonu. Nové stanovy byly přijaty na shromáždění delegátů dne 17.7.1991 a následně byly zapsány u rejstříkového soudu. V letech 1990 a 1991 dochází ke stagnaci zahájení výstavby nových bytů a dokončují se pouze rozestavěné byty. Ke konci roku 1990 má družstvo 6333 bytů a 8182 členů a ke konci roku 1991 dochází ke snížení členské základny na 8087 členů a k nárůstu počtu spravovaných bytů na 6704.

V souvislosti se zákonem 42/1992 Sb. jsou na shromáždění delegátů 8.12.1992 přijímány nové Stanovy družstva a schváleny převody bytů do vlastnictví členům. V tomto roce dochází k nárůstu počtu členů družstva, takže družstvo má celkem 8964 členů a spravuje 6859 bytů, 842 garáží a 1 atelier.

Roky 1993 a 1994 představují pro družstvo hlavně nutnost vyrovnat se s legislativními změnami, které se týkají především finančních otázek družstva. Dochází k snížení počtu členů a úplně stagnuje výstavba bytů. Družstvo má 8635 členů a 6710 bytů ve správě. V roce 1994 a to v březnu je schválen zákon 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů.

Roky 1995 až 1999 jsou charakteristické konsolidací družstva z hlediska jeho hospodaření. Daří se postupně vytvářet kladný hospodářský výsledek a tím uhradit ztrátu z minulých let. V souvislosti s převody bytů do vlastnictví členům klesá členská základna družstva. Na konci roku 1999 má družstvo 8085 členů a spravuje 6604 bytů, 774 garáží a 1 atelier. Družstvo v tomto období zahajuje výstavbu rodinných domků a také ji dokončuje v celkovém počtu 29.

Od začátku roku 2000 probíhají i nadále převody bytu do vlastnictví členům. Mimo to družstvo přebírá do správy i cizí byty. K říjnu 2000 má družstvo 7073 členů, ve vlastnictví má 6059 bytů, 762 garáži a 1 atelier. Od konce roku 1987, kdy mělo družstvo 168 zaměstnanců se jejich počet postupně snížil až na dnešní stav 40 zaměstnanců ve složení 29 technicko−hospodářských, 5 dělníků a 6 zaměstnanců pomocného personálu.

 

upravit výstup článku pro tisk  začátek stránky